Fümm de lâch

Fümm de lâch, profümm de scighera, fümm de stobi, de mergasc profümm de primavera.
Fümm dai furni, profümm de pân fümm dai camitt profümm de saur nustrân.
Fümm de pipa profümm de tabach ulandês.
Fümm de pipa, profümm de paes sott al Camp di Fiur… sül lâch de Varês.
(Mao Donelli)